ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

                 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประชุมซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรณีตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการซ้อมแผนดังกล่าว

 

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝก และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลป่าแฝก ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการเลี้ยงโคนม ในพื้นที่ตำบลป่าแฝก จำนวน 2 แห่ง คือ นายรักษ์ อาราม เลขที่ 141 หมู่ 5 และ นางสาวสุนิสา ทิพย์สุคนธ์ เลขที่ 94 หมู่ 9 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการเลี้ยงโคนม เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อญัญัติ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยเจ้าของศูนย์ ศพก. หลัก 9 คน เจ้าของศูนย์ เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ 9 ราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ สามารถเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรในพื้นที่ต่อไป

 

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เป็นวิทยากรโครงการป้องกันการสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน สำหรับประชาชน ให้กับ อสม.เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จำนวน 55 ราย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณี นายสนธยา คงดวง อายุ 58 ปี และนางอุ่นเรือน คงล้วน อายุ 61 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 661 / 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงโคขุนในบริเวณชุมชนของ นายสมาน เกิดเกตุ ทำให้ผู้อยู่อาศัยบริเวณข้างเคียงได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของมูลโคและมีแมลงวันชุกชุมจำนวนมาก

Page 1 of 90

  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด (13 กันยายน 2561) คลิกที่นี่ดู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กันยายน 2561) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 สิงหาคม 2561) คลิกที่นี่ดู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2) (14 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2) (1 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่ 2) (1 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 ตุลาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ตุลาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (10 สิงหาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (8 สิงหาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (14 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ร่าง ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)(12 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่ดู
      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่ดู

ร่าง ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (7 กรกฎาคม 2560)คลิกที่นี่ดู
      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่ดู
      - ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคลิกที่นี่ดู
      - รวมแบบแปลนอาคารโรงฆ่าสัตว์คลิกที่นี่ดู
      - แบบ ปร 4,5,6คลิกที่นี่ดู
      - แบบ ปปช 01คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นพนักงานขับรถยนต์ (16 สิงหาคม 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (26 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (9 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (2 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (19 มีนาคม 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (27 พฤศจิกายน 2560)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (23 พฤศจิกายน 2560)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (10 พฤศจิกายน 2560)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (15 มีนาคม 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (11 มีนาคม 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (1 มีนาคม 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (15 กุมภาพันธ์ 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (3 กุมภาพันธ์ 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

  1. ร่างรายงานการประชุมประจำเดือน

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.คลิกที่นี่...

 

 

niyom

00
boss
boss

certificate

vision

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลัก
ในการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตปศุสัตว์สู่ภูมิภาค

พันธกิจ

๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
   
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
    ด้านการปศุสัตว์
ให้มี
    คุณภาพได้มาตรฐาน

๓. ป้องกัน การควบคุม และ
    แก้ไขปัญหาโรคสัตว์

๔. กำกับ ดูแล และ
    อำนวยความสะดวก

    ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

personal

pordsawat
นายพศวัต อินทร์กลอย
ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ
ปฏิบัติราชการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

paman
นายสัญญา ศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

wee
นายทวี เกตุขุนทด
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

anan
นายอนันต์ สิงหัตถะ
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

manit
นายมานิต กิตตินานนท์
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์


นายประมาณ ทองมา
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย

paisan
นายไพศาล อินสะอาด
รักษาการในตำแหน่ง
ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ

treera
นายวีรชาติ พยอมหอม
ปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ

pijit
นายพิจิตร รอดทอง
ปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย

worranat
นายวรณัฐ วัชรสุนทร
ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง

pawwan
นายเผ่าพันธ์ ปราณีบุตร
ปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก

treera-sangmee
นายธีระ สังข์มี
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม

surasak
นายพิสิฐ ตันนิกร
ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

payong
นายพยงค์ กมลกิจเจริญ
ปศุสัตว์อำเภอศรีนคร

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ดีมาก - 79.2%
ดี - 12.5%
ปานกลาง - 2.1%
พอใช้ - 0%
ควรปรับปรุง - 6.3%

สถิติผู้เข้าชม

922271
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในเดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
168
861
4636
913999
10406
19637
922271

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 facebook  twitter  youtube