มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์สู่ภูมิภาค

พันธกิจ
๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ด้านการปศุสัตว์ให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน
๓. ป้องกัน การควบคุม และ แก้ไขปัญหาโรคสัตว์
๔. กำกับ ดูแล และ อำนวยความสะดวก ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง