มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
 
ที่ ชื่อเรื่อง ที่มาของข้อมูล
1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  กรมปศุสัตว์
2 กฎกระทรวง (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
3 กฎกระทรวง (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
4 กฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  กรมปศุสัตว์
5 กฎกระทรวง (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  กรมปศุสัตว์
6 กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการค้าสัตว์และซากสัตว์ พ.ศ. 2552  กรมปศุสัตว์
7 กฎกระทรวง กำหนดการควบคุมการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด พ.ศ. 2548  กรมปศุสัตว์
8 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546  กรมปศุสัตว์
9 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้ตั้งหรือดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2552  กรมปศุสัตว์
10 กฎกระทรวง กำหนดสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2546  กรมปศุสัตว์
11 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555  กรมปศุสัตว์
12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509  กรมปศุสัตว์
13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  กรมปศุสัตว์
18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
19 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  กรมปศุสัตว์
21 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509  กรมปศุสัตว์
22 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
24 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
25 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
26 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  กรมปศุสัตว์
27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509  กรมปศุสัตว์
28 กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
29 กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
30 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
31 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  กรมปศุสัตว์
32 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  กรมปศุสัตว์
33 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2516 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509  กรมปศุสัตว์
34 กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
35 กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499  กรมปศุสัตว์
36 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
37 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  กรมปศุสัตว์
38 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  กรมปศุสัตว์
39 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
40 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
41 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533  กรมปศุสัตว์
42 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  กรมปศุสัตว์
43 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
44 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
45 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
46 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525  กรมปศุสัตว์
47 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2505) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502  กรมปศุสัตว์
48 กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร พ.ศ. 2546  กรมปศุสัตว์
49 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ พ.ศ. 2549  กรมปศุสัตว์
50 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ พ.ศ. 2545  กรมปศุสัตว์
51 กฎกระทรวง ว่าด้วยการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2544  กรมปศุสัตว์
52 กฎกระทรวง ว่าด้วยข้อกำหนดในการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2549  กรมปศุสัตว์
53 กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  กรมปศุสัตว์
54 กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2545  กรมปศุสัตว์
55 กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2547  กรมปศุสัตว์
56 กฎกระทรวง ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม พ.ศ. 2554  กรมปศุสัตว์
57 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545  กรมปศุสัตว์
58 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  กรมปศุสัตว์
59 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2554  กรมปศุสัตว์