มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

 • กรอกรายละเอียดในแบบข.ส.2

• ยื่นหลักฐานการขออนุญาต


เอกสารหลักฐานแนบ
• ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์หรือใบแทน
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน ( กรณีนิติบุคคลเป็นผ้ขออนุญาต )
• หนังสือแสดงว่าเป็นผ้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผ้ขออนุญาต)
• สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน ( เซ็นสำเนาถูกต้อง )
• สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัว ประชาชนได้ ( เซ็นสำเนาถูกต้อง )
• สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกภหมายว่าด้วยสาธารณสุข ( กรณีเป็นกิจการค้าซึ่งต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกภหมายว่าด้วยการสาธารณสุข )
• ชำระเงินค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภท ขายปลีก 100 บาท ประเภท ขายส่ง - ขายปลีก 300 บาท

 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์

ขั้นตอน รายการ ระยะเวลา(นาที)
1 ยื่นคำขอลงทะเบียน 2
2 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์(แบบ ข.ส.1) 5
3 ยืนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์(แบบ บ.ข.ส.1) 5
4 เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 3
รวม 15

ผู้รับผิดชอบ นายประจักษ์ ธรรมราช  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล