มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)


                 ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ต้องยื่นขอรับทุกปี ใบอนุญาตมีอายุการใช้ งานจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน (31 ธันวาคม) ของปีที่ยื่นคำขอ โดยผู้ยื่นคำขอต้องระบุประเภทการค้าที่ ต้องการขอใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทราบ สามารถยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ใน วัน เวลา ราชการ

1.ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด, ทั่วราชอาณาจักร และส่งต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม
             - ใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด 100 บาท
             - ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 400 บาท
             - ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ส่งต่างประเทศ 2,000 บาท
เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ
             - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             - สำเนาทะเบียนพานิชย์
             - แบบคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.2)

2.ใบอนุญาตให้ทำการค้าซากสัตว์ มี 3 ประเภท ได้แก่ อนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด,ทั่วราชอาณาจักร และส่งต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม
- ใบอนุญาตให้ทำการค้าภายในจังหวัด 20 บาท
- ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 100 บาท
- ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ส่งต่างประเทศ 400 บาท
เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนพานิชย์
- แบบคำขอรับอนุญาตเป็นผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.2)

 

 ขั้นตอนและระยะเวลา

ขั้นตอน รายการ ระยะเวลา(นาที)
1 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผู้ค้าสัตว์/ซากสัตว์(แบบ ร.2) 5
2 ยืนคำขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์ หรือซากสัตว์(แบบ ร.10) 10
3 เสนอผู้มีอำนาจลงนาม 10
รวม 25

ผู้รับผิดชอบ นายเสฎฐวุฒิ ถาปาวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล