มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

รายงานข้อมูลสัตว์ระดับจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

1 รายงานข้อมูลสัตว์ระดับจังหวัด พ.ศ.2553 จังหวัดสุโขทัย ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)
2 รายงานข้อมูลสัตว์ระดับจังหวัด พ.ศ.2554 จังหวัดสุโขทัย ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
3 รายงานข้อมูลสัตว์ระดับจังหวัด พ.ศ.2555 จังหวัดสุโขทัย ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
4 รายงานข้อมูลสัตว์ระดับจังหวัด พ.ศ.2556 จังหวัดสุโขทัย ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
***รายงานข้อมูลสัตว์ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2557 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล***