มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการฆ่า สัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
5. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

---------ฝ่ายบริหารทั่วไป---------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และงานติดต่อประสานงานทั่วไป
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

---------กลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์---------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม การบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฎิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการซันสูตรทางห้องปฎิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการ แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

---------กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์---------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจสอบ ติดตามรักษา มาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

---------กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์---------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่ม เกษตรกรเป้าหมาย และองค์กร ที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

---------กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์---------
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์ / โครงการ / แผนงาน และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด / กลุ่มจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
2. จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง
3. ติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงานตามโครงการ แผนงาน งบประมาณ (กำกับ ดูแลงาน / โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)
4. สนับสนุนการปฎิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ งานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย / โครงการ / แผนงาน ต่อไป
7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ
8. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย