มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

 

ผลงานวิชาการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

1 การศึกษาปริมาณน้ำนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของโคนมจังหวัดสุโขทัย
2 ระดับแอนติบอดีต่อวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของโคนมที่แพ้วัคซีนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
3 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อย ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสุโขทัย
4 ประสิทธิภาพของสมุนไพร ดีปลี ลูกใต้ใบ และบอระเพ็ดเปรียบเทียบกับยาถ่ายพยาธิเตตรามิซอล ในการกำจัดไข่พยาธิภายในของไก่พื้นเมือง
5 ปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของจังหวัดสุโขทัย ปี 2559