มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเกษตรกร/ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปข้อมูลปศุสัตว์ รายชนิดสัตว์
ข้อมูลสถิติสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าตามอาชญาบัตร
ข้อมูลสถิติปศุสัตว์