มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
ณรงค์ปกรณ์

ณรงค์ปกรณ์

CEO & Founder

                 วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการเจาะเลือดไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธีในพื้นที่ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฝูง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหา แม่โคคลอดลูกไม่ได้ ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ จึงได้ทำการช่วยเหลือ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธีและเสริมแร่ธาตุ-วิตามินให้กับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธี ในพื้นที่ตำบลกกแรตและตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

  

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิค-19 พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี แนะนำเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า,ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

  

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ เกษตรกรตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 ราย

  

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิค-19 พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี แนะนำเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

  

Page 1 of 31