มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ฟอร์มต่างๆ ของหน่วยงาน

1 แบบฟอร์มขอลงข่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
2 แบบใบลาพักผ่อน
3 แบบใบลาอุปสมบท
4 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
5 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
6 คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แบบ 7129)
7 หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(แบบ 7130)
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ 7131)
9 คำขอและหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ แบบ สอป.2003 แบบ A4
10 ใบลาออกจากราชการของพนักงานจ้างเหมาบริการ
11 แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ (Single Command)