มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564
1 แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2564
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2563
1 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2563
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2563
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2562
1 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2562
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2562 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2561
1 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2561
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2561 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2560
1 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2560
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2560
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2559
1 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2559
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2559
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2558
1 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2558
2 แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2558