มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

                 วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการเจาะเลือดไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 โดย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ. 9) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานสงฆ์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ปี 2562 พร้อมทั้งปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานและการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

 

                 วันที่ 18 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดดังนี้

                 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ,การจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการยกระดับการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร ครั้งที่ 1/2562 

 

 

                 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง และหมู่ 6 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรงและสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ภายใต้โครงการ Zoning by Agri-Map ประจำปีงบประมาณ 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอศรีสำโรง จำนวน 36 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร รายละเอียดดังนี้

 

                 วันที่ 9 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 9 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอบ้านด่านลานหอย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่แจกช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ จำนวน 4 ศูนย์ รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อแนะนำ ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ด้านปศุสัตว์ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจรับรองไข่ไก่ ไข่เป็ดอินทรีย์ วิถีสุโขทัย ณ ฟาร์มของนางกมลวรรณ โพธิ์โตนด ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Page 1 of 24