มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป (38)

                 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 โดย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ. 9) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานสงฆ์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยนายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้เชิญ นายพูนศักดิ์ มหาคำ ประธานกรรมการ ป.ป.จ.สุโขทัย จัดการอบรม “การป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยา และกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม บูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนากลไกในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรให้มีมาตราฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของประชาชน

                 วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 13.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

Page 1 of 8