มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย (16)

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฝูง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหา แม่โคคลอดลูกไม่ได้ ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ จึงได้ทำการช่วยเหลือ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธีและเสริมแร่ธาตุ-วิตามินให้กับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยแนะนำและช่วยเกษตรกรทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมได้ดำเนินการตีเบอร์ร้อนให้กับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่มีอายุครบ 18 เดือน จำนวน 9 ตัว ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อชี้แจงเรื่องการเฝ้าระวังโรคแบล๊คเลค โรคปากและเท้าเปื่อยและโรค ASF ในสุกร ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม 50 ราย

 

                 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอยได้จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มหมู่บ้าน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ที่ หมู่ 3 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีผู้เข้าร่วมการรับฟังชี้แจง 30 คน

                 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกับ ธกส.จังหวัดสุโขทัยและ ธกส.อำเภอบ้านด่านลานหอย เชิญกลุ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมมาเลี้ยงโคด้านปศุสัตว์ ของอำเภอบ้านด่านลานหอยจำนวน 7 กลุ่ม มาทำสัญญาจัดซื้อโค และก่อสร้างคอก ที่วัดหนองบัว หมู่ 12 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

Page 1 of 4