มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ทำสัญญาโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

                 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกับ ธกส.จังหวัดสุโขทัยและ ธกส.อำเภอบ้านด่านลานหอย เชิญกลุ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมมาเลี้ยงโคด้านปศุสัตว์ ของอำเภอบ้านด่านลานหอยจำนวน 7 กลุ่ม มาทำสัญญาจัดซื้อโค และก่อสร้างคอก ที่วัดหนองบัว หมู่ 12 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย