มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มหมู่บ้าน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

                 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอยได้จัดประชุมชี้แจงการจัดตั้งกลุ่มหมู่บ้าน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ที่ หมู่ 3 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย พร้อมส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีผู้เข้าร่วมการรับฟังชี้แจง 30 คน