มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์บ้านด่านลานหอยประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการ ธคก ตามพระราชดำริ พื้นที่ตำบลวังน้ำขาว

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อชี้แจงเรื่องการเฝ้าระวังโรคแบล๊คเลค โรคปากและเท้าเปื่อยและโรค ASF ในสุกร ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมประชุม 50 ราย