มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย (16)

                   วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยบริการ โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัขแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค รักษาพยาบาลสัตว์ แจกเวชภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรคสัตว์ ฝังไมโครชิพกระบือ ณ บ้านหนองบัว หมู่ 12  ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย     

                   วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยในงานได้มอบ พันธุ์สัตว์ ,อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร (ตาข่าย ,กรงตับ ,ถังอาหาร ,ที่ให้น้ำ)     

                   วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยในงานได้มอบ พันธุ์สัตว์ ,อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร (ตาข่าย ,กรงตับ ,ถังอาหาร ,ที่ให้น้ำ)     

                   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น.นายจำลอง อริยจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6, นายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอำเภอบ้านด่านลานหอย , นายเผ่าพันธ์ ปราณีบุตร ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย , นายสาธิต วิสุทธิพันธ์ เกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.16 ต.วังน้ำขาว  

                   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย