มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย (16)

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ชุดเฉพาะกิจควบคุมและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย และชุดเฉพาะกิจทหารพรานประจำจุดตรวจ ณ ด่านตรวจเขาค่าย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 เคลื่อนย้ายสุกรโดยไม่ได้ขออนุญาตจากสัตวแพทย์ต้นทาง และไม่มีใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ โดยได้ตัวผู้กระทำความผิด รวม 6 ราย ส่งสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Page 4 of 4