มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย (16)

                 วันที่15 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย พาเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร ได้เข้าสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่ได้รับสัตว์รายใหม่ บ้านหนองบัว หมู่ 12 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 

                 วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย เข้าร่วมบูรณาการตรวจตลาดสด โดยเป็นนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ให้มีการตรวจสอบตลาดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน 

                 วันที่ 6 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยนายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำการมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 81 ราย

                   วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย พร้อมกับ ชาวบ้านหนองบัว หมู่ 12 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย  ได้รับมอบหญ้าแพงโกล่าอัดก้อนจำนวน 250 ก้อน จากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ในโครงการคลังเสบียงอาหารสัตว์ เพื่อสำรองให้กับ โค-กระบือ ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ

                   วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมปลูกแปลงหญ้าสาธิตหญ้าเนเปียร์ พร้อมแจกพันธุ์หญ้า ตามโครงการโคเนื้อครบวงจร ที่ บ้านหนองบัว หมู่ 12  ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จำนวน 137 ราย