มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ (8)

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ เกษตรกรตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย จำนวน 6 ราย

  

                 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ได้เข้าร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการ โดยได้แจ้งข้อราชการ ดังนี้

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ได้ดำเนินการให้คำแนะนำเกษตรกรที่ยื่นคำขอสนามซ้อมชนไก่ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับรองสนามซ้อมชนไก่ ของนายอานนท์ โกศัย หมู่ 5 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

                   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ออกปฏิบัติงานฝังไมโครชิพกระบือ หมู่ 3 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

                   วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ได้ตรวจรับรองฟาร์มสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ

Page 1 of 2