มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย (16)

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธีในพื้นที่ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิค-19 พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี แนะนำเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า,ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

  

                 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประเภท Modern trade หรือ shop จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัยร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสุโขทัย ,สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอเมืองสุโขทัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาร้องเรียน จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดดังนี้

 

Page 1 of 4