มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร (18)

                 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ออกแจ้งเตือนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ตลาดนัดสหกรณ์นิคมสวรรคโลก หมู่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 2 เมษายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เข้าร่วมบูรณาการตรวจตลาดสด โดยเป็นนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ให้มีการตรวจสอบตลาดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน 

                 วันที่ 8 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 196 ราย 

                   วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีนคร , เจ้าหน้าที่ DHHU และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. ได้ประชุมติดตามโคนมพระราชทาน โครงการส่งมอบโคพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่ "พ่อ" ให้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย     

                   วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยในงานได้มอบ พันธุ์สัตว์ ,อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร (ตาข่าย ,กรงตับ ,ถังอาหาร ,ที่ให้น้ำ)     

Page 1 of 4