มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง (16)

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิค-19 พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีกอย่างถูกวิธี แนะนำเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

  

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ออกพื้นที่ตรวจติดตามลูกเกิดและตรวจท้องโคแม่พันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคแบล็คเลค และการจัดการฟาร์มที่ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

  

                 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯระดับอำเภอ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรลงสู่ที่นา ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ดำเนินการชี้แจง จัดเก็บข้อมูล เรื่อง เกษตรแปลงใหญ่ ให้กับสหกรณ์เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกรจำกัด ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองจิก ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

Page 1 of 4