มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย (5)

                 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ประชุมชี้แจง เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 112 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

                   วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย , เจ้าหน้าที่ DHHU ได้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคนมพร้อมเก็บตัวอย่างอาหารโคนม จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย     

                   วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยในงานได้มอบ พันธุ์สัตว์ ,อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร (ตาข่าย ,กรงตับ ,ถังอาหาร ,ที่ให้น้ำ)     

                   วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยในงานได้มอบ พันธุ์สัตว์ ,อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร (ตาข่าย ,กรงตับ ,ถังอาหาร ,ที่ให้น้ำ)     

                   วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการสร้างรายได้จากกรมปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยในงานได้มอบ พันธุ์สัตว์ ,อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตร (ตาข่าย ,กรงตับ ,ถังอาหาร ,ที่ให้น้ำ)