มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม (8)

                 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ของกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาตำบลทุ่งเสลี่ยมและตำบลกลางดง จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

 

                 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ตำบลกลางดงและตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการฝึกทักษะอาชีพครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา ของกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญา ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เป็นวิทยากรโครงการป้องกันการสัมผัสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน สำหรับประชาชน ให้กับ อสม.เขตเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม จำนวน 55 ราย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 1 เมษายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม เข้าร่วมบูรณาการตรวจตลาดสด โดยเป็นนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ให้มีการตรวจสอบตลาดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน 

Page 1 of 2