มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (172)

                 วันที่ 9 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอบ้านด่านลานหอย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่แจกช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค รายละเอียดดังนี้

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเมืองสุโขทัยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่แจกช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 รายละเอียดดังนี้

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่แจกช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง อำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้ดำเนินการตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการติดตาม กำกับดูแล การตรวจนับปริมาณนม ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

Page 1 of 35