มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ (30)

                 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ปี 2562 พร้อมทั้งปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานและการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

 

                 วันที่ 18 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รายละเอียดดังนี้

                 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ,การจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และการยกระดับการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกร ครั้งที่ 1/2562 

 

 

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานอำเภอคีรีมาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ (กชภอ) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ รายละเอียดดังนี้

 

 

                 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประชุมซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรณีตอบโต้สถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการซ้อมแผนดังกล่าว

 

Page 1 of 6