มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ (57)

                 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรงและสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักให้กับเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (ภายใต้โครงการ Zoning by Agri-Map ประจำปีงบประมาณ 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ของอำเภอศรีสำโรง จำนวน 36 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด หมู่ที่ 10 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อแนะนำ ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ด้านปศุสัตว์ เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการตรวจรับรองไข่ไก่ ไข่เป็ดอินทรีย์ วิถีสุโขทัย ณ ฟาร์มของนางกมลวรรณ โพธิ์โตนด ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วยเจ้าของศูนย์ ศพก. หลัก 9 คน เจ้าของศูนย์ เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ 9 ราย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ สามารถเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรในพื้นที่ต่อไป

 

                 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ประชุมชี้แจงขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินงาน โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมอมร อำเภอเมืองสุโขทัย ตำบลธานี จังหวัดสุโขทัย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 คือ เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้กับเกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยมีเกษตรกร 60 คน จากอำเภอคีรีมาศ ศรีสำโรง กงไกรลาศ ทุ่งเสลี่ยม วงเงิน 15 ล้านบาท

                  วันนี้ (15 กรกฎาคม 2559) เวลา 9.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยนายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และสถานีวิจัยพันธุ์สัตว์พิษณุโลก เปิดโครงการเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  

Page 1 of 12