มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy)
         เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม มาสมัครสมาชิกและ
เข้ามาใช้บริการต่างผ่านเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับใช้บริการเว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ใช้บริการและสมาชิกทุกท่าน ดังนี้
         1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน
ของเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์
ของทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความลบให้ักับข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด
         2.ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในกรณีของการสมัครเป็นสมาชิก เช่น ชื่อ-นามสกุล,เลขประจำตัว,
ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,สถานที่ติดต่อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้รับจากผู้ใช้บริการ
ทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยจะจัดเก็บไว้เป็นความลับ ของทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และผู้ใช้บริการเท่านั้น
โดยข้อมูลส่วนนี้ จะไม่มีการถูกเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น
ยกเว้น กรณีที่มีการกระทำผิด ตามกฎหมาย หรือมีการร้องขอข้อมูล จากหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)
เป็นต้น ซึ่งทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยไม่สามารถปฏิเสธได้และจำเป็นต้องให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้ร้องขอไป
โดยผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับเว็บไซต์กองแผน เนื่องมาจากเหตุอันนอกเหนือ
จากการควบคุม
         ทั้งนี้ เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ไม่มีนโยบายในกาารแจกจ่ายหรือจำหน่าย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ให้กับหน่วยงานใดหรือผู้ใด เป็นอันขาด