มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

gis

 ข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงฟักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)
ของจังหวัดสุโขทัย

1.โรงฆ่าสัตว์อนันต์ชัย
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  นายบัวบาน ทองมนต์
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 001/2547
          - ที่ตั้ง :  51/8 หมู่ที่ 1 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  20 ตัว/วัน

2.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 002/2550
          - ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  80 ตัว/วัน

3.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 003/2551
          - ที่ตั้ง :  1121 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  80 ตัว/วัน

4.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีนคร
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  เทศบาลตำบลศรีนคร
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 004/2551
          - ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  80 ตัว/วัน

5.โรงฆ่าสัตว์สมบัติ
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสมบัติ สุวนานนท์
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 005/2553
          - ที่ตั้ง :  เลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  10 ตัว/วัน

6.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานหอย
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  เทศบาลตำบลลานหอย
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 006/2554
          - ที่ตั้ง :  เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  80 ตัว/วัน

7. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านโตนด
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  เทศบาลตำบลบ้านโตนด
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 007/2554
          - ที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  80 ตัว/วัน

8. โรงฆ่าสัตว์โชควรรณาค้าไก่
          - ชนิดสัตว์ :  ไก่เนื้อ
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวจำรัส วรรณา
          - เลขที่ใบอนุญาต :  Br 06 53 008/2556
          - ที่ตั้ง :  252 หมุ่ที่ 4 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  2,000 ตัว/วันThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. โรงฆ่าสัตว์สินชัย
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  นายสินชัย แซ่ตัน
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 009/2557
          - ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  10 ตัว/วัน

10. โรงฆ่าสัตว์บัวลอย
          - ชนิดสัตว์ :  สุกร
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  นายบัวลอย สนเจียม
          - เลขที่ใบอนุญาต :  P 06 53 010/2557
          - ที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  10 ตัว/วัน

11. โรงฆ่าสัตว์บุปผาชาตค้าไก่
          - ชนิดสัตว์ :  ไก่เนื้อ
          - ชื่อผู้ประกอบการ :  นางสาวปาริชาต มอญถนอม
          - เลขที่ใบอนุญาต :  Br 06 53 011/2557
          - ที่ตั้ง :  249/12 หมุ่ที่ 4 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
          - กำลังการผลิตสูงสุด :  1,000 ตัว/วัน