มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย (Website Policy)
         เว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด กรมปศุสัตว์
ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ
จึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใด
ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการ
ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้
หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณา
ท่านยุติการเข้าชมและใช้งาน เว็บไซต์นี้ในทันที