วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อมาตรฐาน GFM" โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย (โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนของจังหวัดสุโขทัย) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน 2 กลุ่ม ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 10 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@

46854

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสำโรง ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข 33 ตัว แมว 24 ตัว รวมทั้งสิ้น 57 ตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตาล หมู่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข 25 ตัว แมว 15 ตัว รวม 40 ตัวในพื้นที่หมู่ที่ 2,3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@