วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร "หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อมาตรฐาน GFM" โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย (โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนของจังหวัดสุโขทัย) มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน 2 กลุ่ม ในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 10 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@