วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยนายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีรับมอบวัสดุการเกษตร วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคลัมปี สกิน ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้ส่งมอบ

ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน มีโค-กระบือ ป่วยประมาณ 3,000 ตัว และมีโค-กระบือ เสียชีวิต ประมาณ 700 ตัว โดยเวชภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนในวันนี้จะนำไปใช้ในโครงการควบคุม ป้องกัน โรคลัมปีสกิน จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะนำสิ่งของที่ได้รับสนับสนุนไปใช้ในการรักษาสัตว์ของเกษตรกร และใช้ในการป้องกันโรคลัมปีสกินเพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ต่อไป

 

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@