1. สีของป้ายอนุญาตขายอาหารสัตว์(สีแดง-สีน้ำเงิน) หมายถึงอะไร
ตอบ
- สีน้ำเงิน คือ ผู้ขายส่ง และขายปลีก
- สีแดง คือ ขายปลีก

2. ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ หมดอายุเมื่อไร
ตอบ
- อายุของใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต (31 ธันวาคม)

3. ใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์ หมดอายุเมื่อไร
ตอบ
- อายุของใบอนุญาตค้าสัตว์/ซากสัตว์ มีกำหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินแห่งปีที่ออกใบอนุญาต (31 ธันวาคม)

4. โรคไข้หวัดนกคืออะไร
ตอบ
- โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส Influenza type A หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ จัดอยู่ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเป็น RNA Virus ชนิดมีเปลือกหุ้ม โดยมีแอนติเจนที่ผิวที่สำคัญ ได้แก่ Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด และ Neuraminidase (N) 9 ชนิด เชื้อไวรัสสามารถเปลี่ยนแปลงแอนติเจนได้ง่าย โดยการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กน้อย (Antigenic drift) หรือมีการเปลี่ยนแปลงยีนในกรณีที่เซลล์มีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน กลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Antigenic shift) ขึ้นมาได้และเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดทั่วโลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือแบบรุนแรงมาก (Highly pathogenic avian influenza: HPAI) และแบบรุนแรงน้อย (Low pathogenic avian influenza: LPAI)

5. สัตว์ชนิดใดที่สามารถติดโรคไข้หวัดนก
ตอบ
- ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง ไก่ต๊อก นกกระทา ไก่ฟ้า นกพิราบ นกสวยงาม ตลอดจนนกป่าชนิดอื่นๆ และสุกรสามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้ได้ ทั้งนี้สัตว์เหล่านี้จะแสดงอาการป่วยให้เห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือชนิดของเชื้อไวรัสว่าเป็นแบบใด

6. หากพบสัตว์แสดงอาการป่วย หรือตาย ควรทำอย่างไร
ตอบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการควบคุมโรค และไม่ควรเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือซากสัตว์ไปที่อื่น

7. สัตว์ที่ป่วยหรือตาย นำไปบริโภคได้หรือไม่
ตอบ
- ไม่ควรบริโภค เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่นๆได้