1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการจัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ตลอดจนจัดหาน้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม

3. ดำเนินการด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการ แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

4. ส่งเสริมให้เกษตรกร ทำการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศ

5. ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์ปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 6 ฉบับ คือ

1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505
3. พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
4. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
5. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
6. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

และร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522