รายชื่อโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
ในจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่ ชื่อโรงฆ่าสัตว์ ชนิดสัตว์ อำเภอ
1 โรงฆ่าสัตว์อนันต์ชัย สุกร กงไกรลาศ
2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม สุกร ทุ่งเสลี่ยม
3 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว สุกร ศรีสัชนาลัย
4 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลศรีนคร สุกร ศรีนคร
5 โรงฆ่าสัตว์สมบัติ สุกร กงไกรลาศ
6 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลลานหอย สุกร บ้านด่านลานหอย
7 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านโตนด สุกร คีรีมาศ
8 โรงฆ่าสัตว์โชควรรณาค้าไก่ ไก่เนื้อ เมืองสุโขทัย
9 โรงฆ่าสัตว์สินชัย สุกร เมืองสุโขทัย
10 โรงฆ่าสัตว์บัวลอย สุกร เมืองสุโขทัย
11 โรงฆ่าสัตว์บุปผาชาตค้าไก่ ไก่เนื้อ เมืองสุโขทัย
12 โรงฆ่าสัตว์จารุวรรณ สุกร เมืองสุโขทัย
13 โรงฆ่าสัตว์วันชัย สุกร ศรีสำโรง
14 โรงฆ่าสัตว์จิราพร สุกร กงไกรลาศ
15 โรงฆ่าสัตว์เจริญศิลป์ สุกร กงไกรลาศ
16 โรงฆ่าสัตว์สุพลฟาร์ม โค- กระบือ ทุ่งเสลี่ยม
17 โรงฆ่าสัตว์ปีก พิเชฐ ไก่สด ไก่ ทุ่งเสลี่ยม
18 โรงฆ่าสัตว์นิยมยนตการ โค- กระบือ ศรีสัชนาลัย