รายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

1. แผนการดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
         - แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (pdf)
         - ไฟล์ Excel แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์
         - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (pdf)
         - ไฟล์ Excel แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
  2.1 หลักฐานการวางแผน
         - แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาฯ
         - ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563
         - รายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
         - หนังสืออนุมัติโครงการอบรม หลักสูตร "การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน" และหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศ"
         - โครงการอบรม หลักสูตร "การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน" และหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศ"
  2.2 หลักฐานการดำเนินการ
         - หนังสือแจ้งเข้าฝึกอบรม หลักสูตร "การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน" และหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศ"
         - รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
  2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
         - ใบประกาศนียบัตร และรายงานการทำแบบทดสอบ
  2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
         - สรุปรายงานการติดตามผลฝึกอบรม (Training Follow - up Report)