ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

boss
นายจำลอง อริยะจักร
ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

 anan
นายอนันต์ สิงหัตถะ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 wee
นายทวี เกตุขุนทด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

manit
นายมานิต กิตตินานนท์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
pamanนายสัญญา ศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
worranatนายวรณัฐ วัชรสุนทร
ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง
 wat
นายวรวัฒน์ บรรทัดทอง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
 sunisa
นางสาวสุนิสา แป้นงาม
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 bank
นายอริยะ ผดุงการเลิศ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์