สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

dld-office

เดิม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ภายในรั้วของศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า) ตัวอาคารแยกต่างหากจากศาลากลางจังหวัด อยู่ด้านหลังศาลพระแม่ย่า ต่อมา กรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ด้วยเงินงบประมาณ 2,090,000 บาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ย้ายมาอยู่ เมื่อปี 2537 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา เลขที่ 211/21 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีปศุสัตว์จังหวัดที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตั้งแต่ปี   ถึงปี
1. นายอาคม ปรีชาชาติ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2494
2. นายสมศักดิ์ เมนะโพธิ์ พ.ศ. 2494 ถึง พ.ศ. 2498
3. นายเชิด ชมธวัช พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2509
4. นายประพันธ์ ปราณีบุตร พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2522
5. นายสุธรรม พิลาศจิตร พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2525
6. นายเสนาะ สติชอบ พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2530
7. นายสมนึก อัครผล พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2531
8. นายดุสิต เทพไกรวัล พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2534
9. นายชวน ปิ่นทอง พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2537
10. นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักขณ์ พ.ศ. 2537 ถึง พ.ศ. 2539
11. นายนิสิต ตั้งตระการพงษ์ พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540
12. นายวิศิษฐ์ ฤกษ์สง่า พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543
13. นายสุวัฒน์ พงษ์ลิขิตพัฒน์ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2546
14. นายวิศิษฐ์ ฤกษ์สง่า พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2547
15. นางชัชรีย์ นิตย์ธีรานนท์ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2553
16. นายพนม มีศิริพันธุ์ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555
17. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์ พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2558
18. นายจำลอง อริยะจักร พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560
19. นายเทวัญ รัตนะ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563
20. นายอรรณพ  เสือกระจ่าง พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน

dldth1

dldth2