ข้อมูลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ

khirimart

ที่ตั้ง :

ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ
ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

เบอร์โทรศัพท์ :

055-693201

E-mail Address :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คำขวัญอำเภอ :

เขาหลวงสูงเด่นเป็นสง่า พระแม่ย่าถิ่นกำเนิดเกิดเป็นศรี แหล่งปั้นหม้อ ทอผ้า
สรรพยาดี เลิศประเพณีคีรีมาศประกาศนาม

การปกครอง :

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง

บุคลากร :

ข้าราชการ 1 คน,พนักงานราชการ 6 คน,ปศุสัตว์ตำบล 3 คน

ความรับผิดชอบ :

1.

2.


3.
4.


5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

งานควบคุมป้องกันโรคสัตว์ ได้แก่ งานสร้างภูมิคุ้มกันโรค (สัตว์ใหญ่,สัตว์เล็ก)
สัตว์ปีก และโรคสัตว์ติดคน งานทดสอบโรค งานควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานชันสูตรโรคสัตว์
งานบำบัดโรคสัตว์ ได้แก่ งานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ งานหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
งานตรวจสอบการใช้ การจำหน่ายอาหารสัตว์และยาสัตว์ ตลอดจนเก็บตัวอย่าง
อาหารสัตว์และยาสัตว์จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรอง
เป็นฟาร์มมาตรฐาน
งานควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มปศุสัตว์
งานพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
งานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
งานโครงการตามพระราชดำริ
งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่สูง
กิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์มโคนม
กิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์มโคเนื้อ
กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยมอบหมาย

แผนที่จากดาวเทียม :

{phocamaps view=link|id=3|text=คลิกที่นี่...}