วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@