ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะ การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 (e-bidding)