เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 (e-bidding)