ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)