วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยนายอรรณพ เสือกระจ่าง ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2565 โดยประกาศเจตจำนงสุจริตจะปฎิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด เพื่อมาตรฐานการปฎิบัติงานราชการที่ใสสะอาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมปศุสัตว์ ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@